Національний технічний університет "Харківський політехнічний інстітут"

ВУЗы, высшее образование, высшие учебные заведения: институты, университеты, академии

Уровень аккредитации: IV

Контактная информация

АДРЕСА:
НТУ "ХПI", вул. Фрунзе, 21, Харкiв, 61002, Україна
тел.: (0572) 700-15-64, 706-32-13; 706-32-16
факс: (0572) 70-76-601, 70-04-034

Центральна приймальна комiсiя 70-76-634

Написать письмо: Отправить e-mail

Общая информация

 ФАКУЛЬТЕТИ ТА КАФЕДРИ НТУ "ХПI"

Автоматики та приладобудування (АП)
* Автоматика та управлiння в технiчних системах
* Iнформацiйно-вимiрювальнi технологiї i системи
* Радiоелектронiка
* Теоретичнi основи електротехнiки

Бiзнес та фiнанси (БIФ)
* Iсторiя науки i технiки
* Менеджменту та оподаткування
* Соцiологiї та полiтологiї
* Фiнансiв i оподаткування

Вiйськової пiдготовки

Економiчний (ЕК)
* Економiки та маркетингу
* Економiчного аналiзу та облiку
* Загальної економiчної теорiї
* Органiзацiї виробництва i управлiння персоналом

Економiчної iнформатики та менеджменту (ЕIM)
* Економiчна кiбернетика та маркетинговий менеджмент
* Комп'ютерного монiторингу i логiстики
* Мiжкультурної комунiкацiї та iноземної мови

Електроенергетичний (Е)
* Автоматизацiї енергосистем
* Електричнi станцiї
* Електроiзоляцiйна та кабельна технiка
* Передача електричної енергiї

Електромашинобудiвний (ЕМБ)
* Автоматизованi електромеханiчнi системи
* Електричнi апарати
* Електричнi машини
* Загальна електротехнiка
* Прилади i методи неруйнiвного контролю
* Промислова i бiомедична електронiка

Енергомашинобудiвний (ЕМ)
* Гiдравлiчнi машини
* Парогенераторобудування
* Теплотехнiки
* Турбiнобудування

Iнженерно-фiзичний (I)
* Газогiдромеханiки та тепломасообмiн
* Динамiка та мiцнiсть машин
* Опору матерiалiв
* Прикладна математика
* Систем i процессiв управлiння
* Теоретична механiка

Iнтегральної пiдготовки фахiвцiв
* Етики, естетики та iсторiї культури
* Права
* Фiлософiї

Iнтегрованi технологiї та хiмiчна технiка (IТ)
* Автоматизацiї хiмiко-технологiчних систем та екологiчного монiторингу
* Iнтегрованi технологiї, процеси та апарати
* Технологiя пластичних мас
* Хiмiчної технiки та промислової екологiї

Iнформатика i управлiння (IФ)
* Автоматизованi системи управлiння
* Дiлової iноземної мови та перекладу
* Iнтелектуальних комп’ютерних систем
* Комп’ютерна математика и математичне моделювання
* Педагогiка та психологiя управлiння соцiальними системами
* Системний аналiз i управлiння
* Стратегiчного управлiння
* Фiзичне виховання

Комп`ютернi та iнформацiйнi технологiї (КIТ)
* Вiдео-, аудiо- та кiнотехнiки
* Iнформатика та интелектуальна власнiсть
* Обчислювальна технiка та програмування
* Системи iнформацiї

Машинобудiвний (МШ)
* Вища математика
* Гiдропневмоавтоматика i гiдропривод
* Деталi машин та прикладна механiка
* Iнтегрованих технологiй машинобудування
* Пiдйомно-транспортнi машини i обладнання
* Технологiя машинобудування та металорiзальнi верстати

Механiко-технологiчний (МТ)
* Ливарне виробництво
* Матерiалознавства
* Нарисна геометрiя та графiка
* Обробка металiв тиском
* Охорона працi та навколишнього середовища

Мiжнародної освiти
* Гуманiтарних наук
* Природничiх наук
* Соцiально-економiчних наук
* Центр пiдготовки iноземних громадян

Нiмецький технiчний (НТФ)
* Iноземних мов
* Полiтичної iсторiї
* Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики

Технологiї неорганiчних речовин (ТНР)
* Загальна та неорганiчна хiмiя
* Технiчної електрохiмiї
* Технологiя керамiки, вогнетривiв, скла та емалей
* Хiмiчна технологiя неорганiчних речовин, каталiзу та екологiї

Технологiї органiчних речовин (ТОР)
* Бiотехнологiя i аналiтична хiмiя
* Органiчна хiмiя, бiохiмiя та мiкробiологiя
* Технологiї жирiв та продуктiв бродiння
* Технологiї полiмерних композицiйних матерiалiв i покриттiв
* Технологiя палива та вуглецевих матерiалiв
* Фiзичної та колоїдної хiмiї
* Хiмiчної технологiї органiчних речовин

Транспортного машинобудування (ТМ)
* Автомобiле- i тракторобудування
* Двигуни внутрiшнього згоряння
* Електричний транспорт та тепловозобудування
* Колiснi та гусеничнi машини
* Теорiя i системи автоматизованого проектування механiзмiв i машин

Фiзико-технiчний (ФТ)
* Загальна та експерiментальна фiзика
* Iнженерна електрофiзика
* Теоретичної та експериментальної фiзики
* Технiчна крiофiзика
* Фiзика металiв та напiвпровiдникiв
* Фiзичне матерiалознавство для електронiки й гелiоенергетики

Центр дистанцiйної та доунiверситетської пiдготовки (ЦДДП)
Центр заочного навчання (ЦЗН)
Чернiвецький (ЧФ)

Информация для абитуриентов

Перелік документів, що можуть знадобитись при вступі до ВНЗ
* заява на ім’я ректора за єдиною формою, у якій зазначається обраний напрям підготовки та форма навчання;
* сертифікат(и) Українського центру оцінювання якості освіти;
* паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
* 6 однакових фотокарток розміром 3x4 см;
* військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) для чоловіків.
* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
* медична довідка за формою 086/O;
* карта профілактичних щеплень за формою 063/O;
* копія трудової книжки (для осiб, якi мають стаж роботи);
* договір на підготовку (у випадку платного навчання);
* копію додатку до диплому про вищу освіту (при вступі до магістратури);
* автобіографія (при вступі до магістратури);
* документи, що дають право на пільги (якщо такі є);
* можливо також: декілька файлів, конвертів, папка для документів.

Сообщить о неточности

Отзывы и комментарии

  • 14-01-2010, 18:59, j_k
    Это же не факультеты!!! Я даже не знаю, что. Вот факультеты: http://www.kpi.kharkov.ua/?main=*kaff

Все отзывы

Добавить отзыв

Для того, чтобы добавить комментарий или отзыв Вам необходимо авторизироваться. Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, Вам необходимо зарегистрироваться.Письмо администрации Размещение рекламы Правила
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
По всем вопросам обращайтесь: repetitor_admin[@]repetitor.ua | +380677171698; Рабочие дни: понедельник - пятница c 9:00 до 19:00; В течении дня с вами свяжутся или напишите через форму обратной связи
Разработка и Дизайн компании Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат