Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

ВУЗы, высшее образование, высшие учебные заведения: институты, университеты, академии

Уровень аккредитации: IV

Контактная информация

Набережна Леніна, 18,
м. Дніпропетровськ, 49000, Україна.

Тел. (056) 370-36-21,(0562)31-24-40
Написать письмо: Отправить e-mail

Общая информация

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється випуск фахівців:

 • 8.000013 – бізнес-адміністрування
 • 8.030507 – переклад
 • 8.050102 – економічна кібернетика
 • 8.050103 – міжнародна економіка
 • 8.050104 – фінанси
 • 8.050105 – банківська справа
 • 8.050106 – облік і аудит
 • 8.050107 – економіка підприємства
 • 8.050108 – маркетинг
 • 8.050201 – менеджмент організацій
 • 8.050209 – менеджмент інноваційної діяльності
 • 8.050301 – товарознавство та комерційна діяльність
 • 7.060101 – правознавство
 • 7.040101 – психологія
 • 6.010106 – соціальна педагогіка
 • 6.020303 – філологія: мова та література.

     

З 1998 р. в Університеті працює аспірантура (рішення колегії Міністерства освіти України від 25 червня 1998 р. №3/9-2/3 та накази Міністерства освіти і науки України від 23.02.2005р. №110 та від 22.12.2006р. № 872) за спеціальностями:

 • 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки
 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
 • 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит
 • 13.00.02 – Теорія та методика навчання (іноземна мова).

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 04.03.2002 р. № 164 та від 22.12.2006 р. № 872 в Університеті працює докторантура за спеціальностями:

 • 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

Постановами президії ВАК України від 12.06.2002 p. №5-06/6, від 16.09.2004 р. №1-06/8 та від 14.10.2009 p. №32-06/4 в Університеті створено спеціалізовану вчену раду з правом приймати до розгляду дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 • 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

ційні звіти до системи «Конкурс».

Информация для абитуриентов

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

 

до Дніпропетровського університету економіки та права
імені Альфреда Нобеля
у 2011 році

Провадження освітньої діяльності у Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АВ № 552371 від 05 жовтня 2010 року, термін дії ліцензії в діапазоні 2013-2015 рр. залежно від строків проходження акредитації певним напрямом підготовки)

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.

І. Загальні положення

1.1. Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у відокремлених структурних підрозділах – Кременчуцькому інституті та Ренійській філії(додаток 1).

1.2. До Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

1.3. Прийом до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано. Гуртожиток розташований за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 12, м. Дніпропетровськ, 49000. Це 5-поверховий типовий будинок (коридорного типу), призначений для проживання студентів. В гуртожитку є всі побутові умови, він укомплектований меблями, необхідним інвентарем та постільною білизною. Передбачено проживання в кімнаті по 2-3 особи за особистим вибором вступників.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

2.4. Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 2).

2.5. Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

27 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів і не проходять творчі конкурси

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів та творчих конкурсів

23-31 липня 2011 року

28-31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2011 року

1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2011 року

не пізніше 15 серпня 2011 року

4.2. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводяться у формі співбесіди

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення Університетом фахових вступних випробувань

1-5 серпня 2011 року

1-5 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

6 серпня 2011 року

6 серпня 2011 року

Термін зарахування вступників

25 серпня 2011 року

25 серпня 2011 року

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової та повної вищої

базової та повної вищої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

1 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення Університетом фахових вступних випробувань

1-5 серпня 2011 року

1-5 серпня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

6 серпня 2011 року

6 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2011 року

25 серпня 2011 року

5. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

* документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
* сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
* медичну довідку за формою 086-о;
* паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

На вимогу вступника канцелярія або приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.3. До заяви вступник додає:

* документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
* сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
* медичну довідку за формою 086-о або її завірену копію;
* шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.4. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами канцелярією або приймальною (відбірковою) комісією Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у вищому навчальному закладі Дніпропетровському університеті економіки та права імені Альфреда Нобеля:

* громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
* військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;
* особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих Правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

6. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (додаток 3).Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться співбесіда, освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – вступні екзамени за фаховими дисциплінами відповідно до програм вступних випробувань. Оцінка за результатами вступного екзамену чи співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою. У разі успішного проходження вступних випробувань вступник рекомендується для навчання за програмою магістра або спеціаліста. Особи, рекомендовані до навчання за програмою підготовки магістра чи спеціаліста за денною формою навчання, мають право за власною заявою отримати рекомендацію до паралельного навчання за іншою спеціальністю відповідного напряму підготовки за заочною формою навчання.

6.5. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спорідненого напряму зараховуються бали фахового вступного випробування, яке проводиться у формі співбесіди. Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.

6.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

Результати усних випробувань оголошуються в день їх проведення, а оцінки за виконання письмових завдань не пізніше наступного дня роботи Приймальної комісії університету. Апеляція абітурієнта щодо екзаменаційної оцінки, отриманої ним на вступному випробуванні, повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності абітурієнта і представника Приймальної комісії Університету. Додаткове опитування абітурієнта при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до абітурієнта через засоби наочної інформації до початку вступних випробувань.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

7. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.

8. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля відповідно до розділу XІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

* основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Економіка та підприємництво»;
* основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «Право»;
* історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузей знань, для яких профільним визначено предмет «Історія України»;
* біологія з екологією – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «Біологія».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

* особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
* особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
* особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

9. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

* особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
* діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
* інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
* особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
* особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
* діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
* члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля:

* особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
* особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
* особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
* особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;
* особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
* особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;
* випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
* випускники центру довузівської підготовки Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, які у 2011 р. закінчили підготовче відділення або підготовчі курси та успішно пройшли підсумкову атестацію.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.

11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

* вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
* вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
* учасники міжнародних олімпіад;
* вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

* за конкурсним балом від більшого до меншого;
* з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

* прізвище, ім’я та по батькові вступника;
* конкурсний бал вступника;
* наявність підстав для вступу поза конкурсом;
* наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;
* наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

12. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

13.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурних підрозділу вищого навчального закладу.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

14. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (п’ять календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

* оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування;
* відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;
* формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

14.2. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

14.3. Остаточні строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XIII цих правил.

15. Наказ про зарахування

15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором після виконання вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки України, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб-сайті Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля.

15.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України на паперових та електронних носіях та в електронному варіанті вигляді до Українського центру оцінювання якості освіти.

16. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України

16.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

16.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

16.3. При вступі на інші напрями підготовки іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки.

16.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України.

16.5. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими Правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

16.6. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають заяву про вступ до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля, в якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

16.7. До заяви іноземець додає:

а) анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду до навчання в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги ( крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження;

є) шість кольорових фотокарток розміром 60 х 40 мм;

ж) зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року.

Документи, зазначені в підпунктах б), г), е), повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

16.8. Прийом заяв і документів від іноземців, які перебувають на території України на законних підставах, здійснюється в строки з 1 липня до 15 листопада поточного року.

16.9. Зарахування іноземців, які перебувають на території України на законних підставах, здійснюється за результатами вступних випробувань, які проводяться в формі співбесіди. Співбесіда проводиться в триденний термін від дати подання документів.

17. Додаткове зарахування до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля та зберігання робіт вступників

17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля, і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Журналісти повинні пройти акредитацію у приймальній комісії не пізніше 3 днів до проведення засідання.

18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля здійснюється за допомогою інформаційної системи «Конкурс». Приймальна комісія зобов’язана щодобово подавати інформаційні звіти до системи «Конкурс».

Прийом документів на денну та заочну форму навчання за програмою підготовки бакалаврів проводиться з 29 червня по 29 липня. На заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста на базі вищої освіти (перепідготовка) прийом документів проводиться з 2 січня по 31 січня та з 29 червня по 29 липня. Прийом документів на всі форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів проводиться до 30 липня.

Конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та вступні випробування (фахові вступні випробування), для визначених цими Правилами категорій вступників) на денну і заочну форми навчання проводяться з 30 липня по 05 серпня.

Зарахування на денну та заочну форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра проводиться до 10 серпня. На заочну форму навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста на базі вищої освіти (перепідготовка) зарахування проводиться до 5 лютого та до 10 серпня.

Прийом документів, проведення фахових вступних випробувань та зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра проводяться до 5 серпня.

Документи, які подають вступники:

* заява на ім’я ректора; Вступники особисто подають заяву про вступ до Університету, у якій вказують напрям підготовки (спеціальність – у разі вступу на навчання за програмами спеціаліста, магістра), форму навчання.
*

До заяви вступник додає:

а) документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або його завірені ксерокопії;

б) медичні довідки за формами 086-У та 063 (оригінали або їх завірені копії);

в) 6 фотокарток розміром 3х4 см;

г) сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або завірена копія) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених приймальною комісією Університету, для участі у конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки;

д) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для денної форми навчання);

е) витяг з трудової книжки (для заочної форми навчання).

Усі копії документів завіряються за оригіналом вищим навчальним закладом, до якого вони подаються, або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими нормативно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.

 

Сообщить о неточности

Отзывы и комментарии

 • 07-12-2008, 11:40, Anonymous
  класний виш!не шкодующо вступив до нього-хоч усе життя мріяв навчатися в обшарпаному ДНУ!

Все отзывы

Добавить отзыв

Для того, чтобы добавить комментарий или отзыв Вам необходимо авторизироваться. Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, Вам необходимо зарегистрироваться.Письмо администрации Размещение рекламы Правила
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
По всем вопросам обращайтесь: repetitor_admin[@]repetitor.ua | +380677171698; Рабочие дни: понедельник - пятница c 9:00 до 19:00; В течении дня с вами свяжутся или напишите через форму обратной связи
Разработка и Дизайн компании Awelan
Rambler's Top100 Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 143385800816
Проверить аттестат